Home U bent hier: Home Eredienst Leren in de kerk Habakuk leerproject

 

Leesrooster Habakuk 18- 23 september - eerste week

Habakuk is maar een klein boekje. Dat maakt het goed mogelijk om het eerst een keer in z'n geheel te lezen. Kort overzicht.

 

Maandag

Habakuk 1:1 - 2:1

Dinsdag

2 Koningen 23:36 - 24:7. Habakuk profeteerde waarschijnlijk in de tijd van koning Jojakim. Over de situatie tijdens diens regering lezen we in dit gedeelte.

Woensdag

2 Koningen 21:1 - 18. In het stukje van gisteren werd verwezen naar de verschrikkelijke situatie onder Manasse: brutale, ongeremde afgodendienst en groot, ook sociaal, onrecht. De rechtsstaat bestond niet meer.

Donderdag

Jeremia 4:1-4. Het oordeel over Juda en Jeruzalem staat vast.

Vrijdag

Jeremia 25:1-4. Nebukadnessar, de koning van de Chaldeeën, zal het oordeel uitvoeren. Maar aan het eind van dit stuk breekt er licht door. Vergelijk vers 11 en 12 met Daniël 9:2.

Zaterdag

Jacobus 5:1 - 6. Sociaal onrecht roept nog steeds de toorn van God op.

 

Als je nog tijd over hebt, lees dan de profeet die in onze Bijbel op Habakuk volgt: Sefanja. Hij profeteerde tijdens de regering van koning Josia (640-609 v.C.), mogelijk in de eerste periode van diens regering. Josia werd namelijk al op zijn achtste koning. Rond de tijd dat hij meerderjarig werd begon hij de afgodendienst op te ruimen. Het is geen vrolijke lectuur, maar het laat wel zien hoe ernstig God de zonde van zijn volk neemt. En Sefanja mag eindigen met de aankondiging van heil.

 

Leesrooster bij Habakuk voor de tweede week (25 tot 30 september)

Maandag

Habakuk 2

Dit hoofdstuk valt in twee delen uiteen. Vers 1-4 sluiten nog aan bij hoofdstuk 1, dat het visioen bevat dat in 2:3 genoemd wordt. De verzen 5-20 bevatten een vijfvoudig 'wee' over 'deze hoogmoedige man" (vers 5), waarmee waarschijnlijk de koning van Babylon bedoeld wordt.

Dinsdag

Romeinen 1:8-17

Galaten 3:6-11

Paulus haalt hier Habakuk 2:4 aan. In het Grieks is het woord voor 'geloof' en 'trouw' hetzelfde. De twee begrippen liggen ook dicht bij elkaar: hoe zou je trouw aan God kunnen zijn zonder geloof.? Wat wil Paulus met dit citaat onderstrepen?

Woensdag

Lucas 12:41-48

Het onderwijs van Jezus zelf:"Wees betrouwbaar en verstandig." Ook hier zou je 'betrouwbaar' kunnen weergeven met 'gelovig'. Wees ervan overtuigd dat de Heer terugkomt en handel zoals Hij wil. Waaruit blijkt dat de rentmeester 'betrouwbaar is'?

Donderdag

Jesaja 14:3-20

Jesaja zong meer dan 100 jaar eerder een spotlied op de koning van Babylon. Ruige taal, zeker als je ook de drie volgende verzen leest. Te hard voor onze tijd? Wat zullen onze (groot)ouders in W.O. II gedacht hebben, wanneer ze de bommenwerpers richting Duitsland hoorden vliegen? Wat zou jij IS toewensen als je onder hun terreur lijdt?

Vrijdag

Openbaring 18

Babylon staat in heel de Bijbel model voor de macht van de wereld die zich tegen God verzet. Maar haar eind is de ondergang. Christenen worden opgeroepen om Babylon te verlaten, vers 4. Wat moeten we ons bij die oproep voorstellen? Hoe zouden we die in praktijk kunnen brengen?

Zaterdag

Psalm 29

Habakuk 2:20:"De HEER troont in zijn heilig paleis. Aarde wees stil voor Hem!

 

Leesrooster bij Habakuk voor de derde week.

Maandag

Habakuk 3:1-15

Habakuk heeft het gehoord (v.1): God komt tot redding van zijn volk (v.13), maar dit zal met verschrikkingen gepaard gaan. Wat roepen de beelden waarmee deze komst beschreven wordt bij u op. Passen ze bij het beeld dat u van God hebt, of moet u het corrigeren?

Dinsdag

Habakuk 3:16-19

De ellende zal aan Gods volk niet voorbijgaan. Toch zal de gelovige Habakuk God uitbundig prijzen als zijn redder. Wat vindt u van deze reactie? U kunt het lied leren zingen: Nieuw Liedboek 910:4, Evangelische Liedbundel 56. Ook in de E&R bundel, nrs. 72, 73 en 74.

Woensdag

Openbaring 19:1-10

Na het oordeel over Babylon wordt God hierom uitbundig geprezen.

Donderdag

Hebreeën 10:32-39

Vorige week zagen we dat Paulus Habakuk 2:4 tweemaal citeert. De schrijver van de brief aan de Hebreeën doet dit ook. De mensen aan wie hij schrijft hebben het moeilijk en zijn bezig om het bijltje erbij neer te leggen. Hij moedigt hen aan om vol te houden, zoals ze al zolang gedaan hebben en het oog gericht te houden op de toekomst. Daarbij citeert hij niet alleen Habakuk 2:4 maar hij verwijst ook naar vers 3. Maar er is een opvallend verschil: "het" wordt "Hij". In het perspectief van het Nieuwe Testament worden de woorden van Habakuk betrokken op de wederkomst van Jezus.

Vrijdag

Jacobus 1:1-12

Jacobus roept zijn lezers op om blij te zijn als ze met beproevingen te maken krijgen. Vergelijk de woorden van Jezus zelf in Matth. 5:10-12.

Zaterdag

Romeinen 8: 18-24a en 31-39

Aan Gods kinderen is geen makkelijk leven beloofd. Maar ze hebben wel hoop. Deze hoop is gebaseerd op de belofte van God, die zijn liefde getoond heeft in het offer van Christus. Welke troost geeft deze wetenschap u?