De aandacht van de gemeente zijn naar drie kanten gericht: naar boven, naar binnen en naar buiten.
In dit deel van de website ligt het accent op het naar buiten.
We weten ons geroepen om in de wereld met woord en daad de liefde van God bekend te maken.

 
Home U bent hier: Home Naar Buiten Zending Zending: Mukhanyo Theological College (MTC) in Zuid-Afrika

Onderweg naar een nieuw zendingsproject

Het Mukhanyo Theological College (MTC) in KwaNdebele, Zuid-Afrika is ontstaan uit het zendingswerk van de CGK en functioneert voor de ook uit het zendingswerk van de CGK ontstane Gereformeerde Kerken van KwaNdebele als opleiding tot predikant. De CGK ondersteunt studenten vanuit de onafhankelijke kerken uit KwaNdebele. De gebouwen van MTC zijn in 2012 door de CGK overgedragen, d.w.z. geschonken. Vanuit de NGK Kampen + steunbiedende kerken (w.o. Deventer) worden enkele studenten ondersteund. Ook bij de GKV is MTC niet onbekend en wordt ondersteund. De principal van MTC, de Zuid-Afrikaanse ds. Brian DeVries heeft goede contacten met DVN en bezocht DVN in het voorjaar van 2016; de vice-principal (ds. Maleke) is in 2015 voor een cursus geweest.

Bij zijn Hemelvaart gaf Jezus de (zendings)opdracht om te getuigen tot de einden van de aarde. Daarom is het een primaire taak van de kerk om het Evangelie te verspreiden. D.m.v. hun zendingsorganisaties geven kerken invulling aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om het zendingswerk te kunnen uitvoeren wordt daarom een financiële bijdrage verwacht van elk gemeentelid. Vervolgens leggen zij verantwoording af voor dat werk en de besteding van de gelden.

Bij ons in de gemeente bestaat al een aantal jaar de wens om de zendingsbijdrage te harmoniseren. Door naar één zendingsproject te gaan kunnen we hier ook uitvoering aan geven. De bijdrage die vanaf 2018 van elk lid (doop- of belijdend) wordt gevraagd zal iets van € 20 - € 22 zijn. Dit zal later dit jaar nog definitief bepaald worden bij de verdere uitwerking.

Korte geschiedenis Mukhanyoproject

‘Leer ons de Bijbel lezen!’ met die vraag kwamen voorgangers van onafhankelijke kerken in de jaren ’80 van de vorige eeuw naar ds. Bob Rebel, zendeling van de CGK in KwaNdbele, een gebied ter grootte van onze drie noordelijke provincies, 80 kilometer ten noorden van Pretoria, Zuid-Afrika.

Onafhankelijke kerken, dus niet ondergebracht in een kerkverband zoals bij ons, zijn er veel in Afrika. Meestal hebben zij een charismatisch pinksterachtig karakter en zijn in die kerken ook nog veel invloeden van het oude heidendom te vinden. Hun voorgangers noemen zich bisschoppen en vooral de ouderen onder hen zijn – in de apartheidstijd – niet aan goed onderwijs toe gekomen. Geen wonder dat ds. Rebel ontdekte dat verschillende van zijn cursisten niet konden lezen of schrijven!

‘Leer ons de Bijbel lezen!’ werd de leidraad voor de eenvoudige Bijbelschool die ds. Rebel begon onder de naam ‘Mukhanyo’, wat ‘licht’ betekent. Hij gaf zijn onderwijs decentraal, d.w.z. overal waar een groepje cursisten te vinden was: in huiskamers of simpele kerkgebouwtjes door heel KwaNdebele heen. Toen ds. Rebel in het midden van de jaren ’90 met emeritaat ging bleek er naast de decentrale cursus ook behoefte te bestaan aan een centrale cursus: een school waaraan (beter opgeleide) jongeren konden worden opgeleid in dagonderwijs. Ook zij waren meestal al voorganger in een onafhankelijke kerk maar hadden wel een vooropleiding.

De decentrale cursus bestond tot november 2013. Hij werd Mukhanyo Bible School genoemd en stond onder leiding van dr. C.W. Buijs. Hij droeg zijn werk gaandeweg over aan een begaafd oud-student en later docent, ds. John Tshanbangu. De MBS had op zijn hoogtepunt ongeveer 250 cursisten. Ook na de formele opheffing is de school nog verder gegaan: een andere oud-student geeft nog steeds bijbelles aan een kleine groep voorgangers in het zuiden van KwaNdebele. Er bestaat geen relatie meer met de zending.

Vanaf 1995 heeft dr. Flip Buys, een Zuid-Afrikaanse zendeling, het Mukhanyo Theological College van de grond getild. Hij begon in het dorpje Thembalethu les te geven in een aangepaste kerk maar kon aan het eind van de jaren ’90 verhuizen naar een nieuw gebouw in de stad KwaMhlanga. Daar groeide het MTC uit tot een theologisch onderwijsinstituut van formaat waaraan studenten uit KwaNdebele en uit de wijde omgeving intern kunnen wonen en studeren.

Tot en met 2007 werd het MTC voor een belangrijk deel door deputaten buitenlandse zending van de CGK gefinancierd. Met ingang van 2008 is aan die omvangrijke financiële betrokkenheid een einde gekomen. Er konden gelukkig andere sponsoren worden gevonden. Wel blijft zending studenten uit de regio KwaNdebele ondersteunen met studiebeurzen. In 2012 droeg zending de gebouwen van het MTC over (schonk) aan het instituut. Daarbij werd bedongen datvijf studenten van de Gereformeerde Kerken van KwaNdebele gratis aan MTC een predikantsopleiding zouden mogen volgen. Tot nu toe maken twee studenten, aangemeld door hun kerkenraden, gebruik van die mogelijkheid.Dr. Buys is opgevolgd door dr. Brian DeVries, een Amerikaans theoloog. Ds. Isaac Maleke is vice-principaal.

Het MTC voorziet niet alleen in een opleiding voor voorgangers van kerken. Er is ook een cursus voor personen die bewust als christen in het (openbare) onderwijs van Zuid-Afrika willen dienen. De laatste jaren neemt het zgn. ‘afstandsonderwijs’ een hoge vlucht, dankzij de moderne media (internet). In Johannesburg en Rustenburg zijn ook campussen geopend.

Op dit moment zijn er ruim 50 theologiestudenten. Verder heeft de lange-afstand-theologie-opleiding zo’n 500 studenten in zuidelijk Afrika, via 32studiegroepen in verschillende landen, bv. uit Namibië (zo’n 15 uur rijden perauto) en uit Sudan (zo’n zes uur vliegen).

Meer info:

Namens de taakgroep zending, Cora Koster

 

Coördinator

De coördinator van de cluster Gemeenteopbouw is Ronald Oomen. Gebruik het contactformulier om contact op te nemen.

Foto's

Foto's cluster Gemeenteopbouw >