Voel u vrij om contact met ons te zoeken. U bent van harte welkom.

 
Home U bent hier: Home Contact

ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Nederlandse Gereformeerde Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer Telefoonnummer (facultatief): 0570-750918

RSIN/Fiscaal nummer: 2692478 CGK, 2692351 GKV, 007214273 NGK

Website adres: www.3GK-deventer.nl

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Havezatelaan 2-F8 Postcode: 7414 GM

Plaats: Deventer

Postadres: Postbus 116 Postcode: 7400 AC

Plaats: Deventer

De Samenwerkingsgemeente te Deventer is een federatieve geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, bestaande uit de CGK, NGK en GKV. De Samenwerkingsgemeente heeft geen statuten. Haar statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Samenwerkingsgemeente erkent de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Samenwerkingsgemeente kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Sg 3GK Deventer, geconsolideerd: begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015

baten

Bijdragen gemeenteleden              446.000              433.399          342.974

Subsidies en overige bijdragen

Opbrengsten uit bezittingen                                     20.507              18.512

totaal baten (a)                            446.000              453.906           361.486

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant)  157.000             157.819            132.248

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 65.258 58.563             94.258

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 51.810 68.084         68.766

Salarissen (koster, organisatie e.d.)

Beheer en administratie, bankkosten en rente 144.200 122.979          24.149

totaal lasten (b)                             418.268          407.445              319.421

 

Resultaat (totaal a-b)                       27.732             46.461              42.065

 

Diaconie begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015

baten

Bijdragen door gemeenteleden           44.382             44.382               62.929

Overige ontvangsten                         11.729             11.729                 5.953

totaal baten (a)                                56.111             56.111                68.872

Lasten

Bestedingen hulpverlening plaatselijk   2.391               2.391                 6.000

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk en plaatselijk 51.263 51.263   45.104

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                              5.805

totaal lasten (b)                                53.627             53.627                56.909

Resultaat (totaal a-b)                                0               2.484                11.963

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

CGK: http://www.cgk.nl/anbi/deventer

GKV: http://www.gkv.nl/anbi/Deventer

NGK: https://ngk.nl/commissies/ccho/anbi/. De NGK ANBI verklaring is via O&B op te vragen.

 

Website

Onder de cluster Organisatie en Beheer valt ook de ontwikkeling van deze website.
Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom.
U kunt mailen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 


Coördinator

Gebruik het contactformulier om
contact op te nemen met de coördinator .

Foto's

Foto's cluster Organisatie & Beheer